Klub Seniora „AKTYWNI”

Klub Seniora powstał w styczniu 2019 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem. Aktualnie zrzesza 57 osób  powyżej 60 roku życia – mieszkańców gminy Hyżne. Funkcję przewodniczącej sprawuje p. Krystyna Majchrowska.  Klubowicze spotykają się w budynku GOK w każdy czwartek o godzinie 10:00.

Przynależność do Klubu daje możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym gminy. Na cotygodniowe spotkania zapraszani są wyjątkowi goście, którzy wygłaszają ciekawe prelekcje, przedstawiają ważne tematy jak zdrowie, bezpieczeństwo seniorów, prezentują swe pasje i zainteresowania – muzyczne, podróżnicze itp., prowadzą zajęcia gimnastyczne. Ponadto  Członkowie organizują różne uroczystości okolicznościowe, które wyróżniają się szczególnie miłą atmosferą, udają się do kina i na wycieczki integracyjno-krajoznawcze.

Klub Seniora to doskonała okazja na nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni, utrzymania więzi społecznych, wzmocnienia relacji towarzyskich.

Aby zapisać się do Klubu Seniora „Aktywni”, należy przyjść na spotkanie, wypełnić Kartę Członka Klubu i zaakceptować Regulamin.

Karta Członka Klubu Seniora – POBIERZ

HYMN KLUBU SENIORA „AKTYWNI”

 1. My tu w Hyżnem Klub Seniora mamy.

Raz w tygodniu tu się spotykamy.

Ref. Niech nam kto mówi co chce Emerytom nie jest źle!

 1. Bardzo często wspólnie świętujemy.

W naszym gronie dobrze się czujemy.

Ref. Niech nam kto mówi co chce Emerytom nie jest źle!

 1. Na wycieczki często wyjeżdżamy.

Bo urlopy dożywotnie mamy.

Ref. Niech nam kto mówi co chce Emerytom nie jest źle!

 1. Przy ognisku wszyscy głosy ćwiczą.

Jak potrzeba z groszem się nie liczą.

Ref. Niech nam kto mówi co chce Emerytom nie jest źle!

 1. Więc portfele opróżnią do czystki

Bo dostali dwa złote podwyżki.

Ref. Niech nam kto mówi co chce Emerytom nie jest źle!

 1. Z takiej forsy człek zadowolony

Poodwiedza szmateksów salony.

Ref. Niech nam kto mówi co chce Emerytom nie jest źle!

 1. Prócz kultury dbaj o swoje ciało

Nic innego już Ci nie zostało

Ref. Niech nam kto mówi co chce Emerytom nie jest źle!

 1. Więc używaj w pełni nie na raty

Bo już dawno spisany na straty

Ref. Niech nam kto mówi co chce Emerytom nie jest źle!

 1. Trzymaj fason i głowa do góry

To nie ważne, że rok minie znowu.

Ref. Niech nam kto mówi co chce Emerytom nie jest źle!

REGULAMIN KLUBU SENIORA „AKTYWNI”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub Seniora „Aktywni”, zwany w dalszej części Regulaminu Klubem Seniora, został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych.
 2. Klub Seniora to nieformalna grupa, nie posiadająca osobowości prawnej, która swą działalność opiera na niniejszym Regulaminie.
 3. Działalność Klubu jest koordynowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem.
 4. Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 60 rok życia, są mieszkańcami gminy Hyżne oraz wypełniły i złożyły „Kartę Członka Klubu Seniora” oraz zaakceptowały własnoręcznym podpisem warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Działalność Klubu Seniora finansowana jest ze środków Gminnego Ośrodka Kultury, ze składek i i wpłat celowych Członków Klubu oraz ze źródeł zewnętrznych np. dotacje, darowizny.
 6. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora jest dobrowolne i bezpłatne.

Rozdział II

CELE I ZADANIA KLUBU SENIORA

Klub Seniora realizuje następujące cele:

 1. Motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym.
 2. Zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – członków Klubu, integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk.
 3. Współpraca z innymi Klubami Seniora działającymi w regionie, ze stowarzyszeniami i innymi społecznymi organizacjami.
 4. Propagowanie kultury i sztuki.
 5. Upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia.
 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 7. Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów.
 8. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 9. Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia.
 10. Promocja Gminy Hyżne i Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem.

Klub Seniora realizuje następujące zadania:

 1. Organizowanie dla członków Klubu atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni tzn.: spotkania towarzyskie, odczyty, prelekcje, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, imprezy kulturalne.
 2. Organizowanie spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki, z poezją, muzyką.
 3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia w celu przybliżenia schorzeń wieku senioralnego, jak im zapobiegać, a jak leczyć, utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, rekreacyjnej i kulturalnej.
 5. Aktywna współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hyżnem.
 6. Aktywna współpraca z policją i strażą pożarną – wykłady i prelekcje nt. bezpieczeństwa.
 7. Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje; robótki ręczne, warsztaty kulinarne oraz plastyczne itp.
 8. Aktywne spędzanie czasu wolnego, inicjatywy rozwoju swoich małych ojczyzn.
 9. Organizowanie spotkań okolicznościowych.

Zadnia realizowane przez Klub Seniora mają na celu:

 1. Poprawę sprawności manualnej i ruchowej seniorów,
 2. Dowartościowanie i wzrost samooceny osób starszych,
 3. Integrację osób starszych w środowisku i z najbliższym otoczeniem,
 4. Budowanie więzi międzypokoleniowej,
 5. Wymiana doświadczeń i zainteresowań,
 6. Promowanie wiedzy o regionie, kulturze, tradycjach.

Rozdział III

ORGANIZACJA KLUBU SENIORA

1.Zajęcia w Klubie Seniora są ujęte w stałym miesięcznym planie zajęć, który wywiesza się w siedzibie Klubu tj. Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Hyżne www.hyzne.pl oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem www.gok.hyzne.pl .

 1. Spotkania Klubu Seniora odbywają się 1 raz w tygodniu. Dni i godziny zajęć są ustalane przez członków Klubu w porozumieniu z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury. W przypadku zaistnienia potrzeby, ilość spotkań może zostać zwiększona.
 2. Klub Seniora przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury opracowuje programy i plany pracy.
 3. Spośród Członków Klubu Seniora, wybieranych jest 7 przedstawicieli Klubu (po jednej osobie z każdej miejscowości), którzy odpowiedzialni będą za:

– bezpośredni kontakt z dyrektorem GOK lub z wyznaczonym pracownikiem GOK,

-opracowywanie planów pracy Klubu w porozumieniu z pozostałymi członkami Klubu,

-wsparcie koordynacji działalności Klubu Seniora.

 1. Dokumentację organizacji i działalności Klubu Seniora stanowią:

– Regulamin Klubu Seniora ,

– Karta Członka Klubu Seniora,

– plany pracy Klubu i sposoby realizacji zadań,

– listy obecności,

– dokumentacja z organizowanych spotkań, odczytów, prelekcji, wykładów, wycieczek,

– rachunki, faktury, noty księgowe obrazujące poniesione koszty,

–wszelkie notatki, pisma, korespondencja w sprawie tego zadania,

–dokumentacja fotograficzna,

–sprawozdania z działalności Klubu.

Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem.

Rozdział IV

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU SENIORA

 1. Działalność Klubu Seniora koordynuje dyrektor lub wyznaczony pracownik Gminnego Ośrodka

Kultury w Hyżnem.

 1. Do jego zadań należą:

– czuwanie nad właściwą realizacją zadań w Klubie,

– reprezentacja grupy na zewnątrz, oraz pośrednictwo w kontaktach z Urzędem Gminy i jednostkami organizacyjnymi,

– wsparcie  Członków Klubu w opracowywaniu miesięcznych planów zajęć,

– załatwianie wszelkich formalności,

– rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą się pojawić.

Rozdział V

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU SENIORA

Klub Seniora przy GOK w Hyżnem jest grupą osób w wieku 60+ z terenu gminy Hyżne, które złożyły Kartę Członka Klubu Seniora i zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu.

 1. Uczestnicy Klubu Seniora zobowiązują się do uiszczania rocznej składki członkowskiej w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt) która zostanie w całości przeznaczona na działalność Klubu.
 2. Do klubu w każdym czasie mogą przystąpić nowe osoby, na zasadzie dobrowolnego i zgłoszenia.
 3. Członkowie Klubu Seniora są wpisywani na listę uczestników.
 4. Do obowiązków członków Klubu należy:

 – przestrzeganie regulaminu,

–przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie,

–kulturalne i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami zachowanie się wobec członków Klubu i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury,

–utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu (poprzez ustalone dyżury),

-przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu w pomieszczeniach Klubu,

– potwierdzanie obecności na liście obecności.

 1. Do praw członków Klubu należy:

–poszanowanie swoich praw i godności osobistej,

–wolność słowa, przekonań i wyznania,

–rozwijanie własnych zainteresowań,

–uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez Klub, wycieczkach, na równi ze wszystkimi członkami Klubu,

–korzystanie z wyposażenia Klubu,

–pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie,

–uzyskanie pełnej informacji o działalności Klubu.

6.Członkostwo w Klubie Seniora wygasa z chwilą:

–rezygnacji z zajęć w Klubie na własną pisemną prośbę,

–śmierci członka,

–skreślenia z listy członków w wyniku działania na szkodę Klubu oraz nie przestrzeganie regulaminu.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany regulaminu Klubu Seniora mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustaleń.
 2. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany wymagają zaopiniowania przez Wójta Gminy Hyżne.

Program Bankowcy dla Edukacji uruchomiono w 2016 r., jako odpowiedź sektora bankowego na realne potrzeby edukacji  społeczeństwa. Program realizuje szereg działań, które koncentrują się na różnych grupach docelowych m.in. na seniorach.

Poniżej publikujemy linki do artykułów skierowanych do osób starszych:

Akcja Seniorze nie daj się.

OB_Jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych_krótki