bip

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem (adres: 36-024  Hyżne; Hyżne  182 tel.: 17 229 50 38 adres e-mail: gok@hyzne.pl)
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane będą przetwarzane w celu zapewnienia transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV2 osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc (zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.01.2021r.)
 • Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z 11 ust. 1 pkt 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm., a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres jednego miesiąca.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych (w przypadkach prawem przepisanych);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3, a tym samym – niewykonanie obowiązku nałożonego przez przepis prawa.
  • Państwa dane zostaną przekazane Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Hyżnem celem wykonania dowozu Państwa do punktu szczepień oraz mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

15.03.2021

Nabór na instruktora tańca ludowego do dziecięcego ZPiT Mali Hyżniacypobierz

Oświadczenie RODO_nabor na instruktora tańca ludowego – pobierz

_____________________________________________________________________________________________

16.11.2020

 Wykonanie i montaż gablot wystawowych pobierz

Formularz ofertowy  pobierz

_____________________________________________________________________________________________

19.10.2020 r.

Wymiana kotła gazowego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem pobierz

Formularz ofertowy pobierz

_____________________________________________________________________________________________

Hyżne, 08.07.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

– malowanie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia malowania pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem w ramach postępowania w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem

Hyżne 182

36-024 Hyżne

Tel. 172295038

e-mail: gok@hyzne.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont następujących pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem:

Sala nr 1 = w przybliżeniu  187 m2

Pokój nr 8 = w przybliżeniu  59 m2

pokój nr 9 = w przybliżeniu  53 m2

(Prosimy o podanie ceny brutto za 1 m2)

 1. Zakres robót obejmuje:
 1. zabezpieczenie okien w celu uniknięcia trwałych uszkodzeń i zabrudzeń we wszystkich wyżej wymienionych w p. 1 pokojach
 2. malowanie sufitu i ścian (kolor farby podlega uzgodnieniu z Zamawiającym) we wszystkich wyżej wymienionych pokojach
 3. montaż szyny przesuwnej na suficie w sali nr 1
 1. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
 2. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
 3. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze w godzinach od 7.30 do 16:00
 4. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.
 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.
 6. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
 8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
 9. Okres związania ofertą wynosi 15 dni od daty złożenia oferty.
 10. Wykonawca złoży ofertę w formie pisemnej :

– osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem, 36-024 Hyżne 182 lub

– za pośrednictwem poczty na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem, 36-024 Hyżne 182 lub

– na adres mailowy na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem: gok@hyzne.pl

 1. Termin składania ofert upływa dnia 17 lipca 2020 r.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 3. Zamawiający podpisze z Wykonawcą, którego oferta została wybrana umowę na realizację zamówienia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hyżne, 16.03.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

– ZAKUP STROJÓW LUDOWYCH DLA ZPIT HYŻNIACY

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu strojów ludowych dla ZPiT Hyżniacy działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem w ramach postępowania w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem

Hyżne 182

36-024 Hyżne

Tel. 172295038

e-mail: gok@hyzne.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

1). 8 kompletów stroju gorlickiego męskiego, na który składa się:

-kamizela sukienna,

-spodnie sukienne lub lniane,

-koszula lniana haftowana,

-magierka wełniana,

-pas skórzany z mosiężną klamrą,

-sukmana sukienna bogato zdobiona

2). 8 kompletów stroju gorlickiego damskiego, na który składa się:

-gorset z bawełny żakardowej,

-spódnica lniana haftowana,

-zapaska lniana haftowana,

-koszula płócienna lub lniana haftowana,

-chustka tiulowa haftowana,

-chusta na ramiona z ręcznie wykonanym zdobieniem włóczkowym

-korale – 5 sznurków.

3). Kamizela męska rzeszowska – element stroju rzeszowskiego (8 szt.)

4). spodnie sukienne męskie – element stroju rzeszowskiego (8 szt.)

5).kabatka haftowana koralikami damska – element stroju rzeszowskiego (5 szt.)

 1. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 10.10.2020 r.
 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
 4. Wykonawca złoży ofertę w formie pisemnej :

– osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem, 36-024 Hyżne 182 lub

– za pośrednictwem poczty na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem, 36-024 Hyżne 182 lub

– na adres mailowy na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem: gok@hyzne.pl

 1. Termin składania ofert upływa dnia  18.05. 2020 r.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 3. Zamawiający podpisze z Wykonawcą, którego oferta została wybrana umowę na realizację zamówienia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora GOK Hyżne nr 5/2020

z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie wdrożenia procedury zachowania bezpieczeństwa

i zasad funkcjonowania

Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem oraz filii GOK w Dylagówce

w trakcie epidemii COVID-19

PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA

Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem oraz filii GOK w Dylagówce w trakcie epidemii COVID-19

 • 1

Wstęp

 1. Wprowadza się następujące zasady postępowania przy uruchomianiu Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem i filii GOK w Dylągowce (dalej zwanego GOK) dla osób korzystających z oferty kulturalnej Ośrodka, uczestników, widzów, klientów, interesantów, w tym rodziców/opiekunów prawnych małoletnich uczestników zajęć (zwanych dalej łącznie Interesantami) jak również osób współpracujących z Ośrodkiem na podstawie innej niż stosunek pracy bądź wykonujących w jego siedzibie czynności zawodowe lub służbowe (zwanych dalej Współpracownikami) w czasie trwania epidemii koronawirusa COVID-19.
 2. Niniejsze zasady funkcjonowania odnoszą się do zadań Dyrektora GOK oraz pracowników świadczących pracę na terenie GOK oraz filii w Dylągowce w czasie trwania epidemii koronawirusa COVID-19 oraz zadania i obowiązki osób korzystających z oferty kulturalnej Ośrodka, uczestników, widzów, klientów, interesantów, w tym rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć jak również osób współpracujących z GOK na podstawie innej niż stosunek pracy bądź wykonujących w jego siedzibie czynności zawodowe lub służbowe.
 3. Za wdrożenie niniejszych zasad funkcjonowania GOK odpowiedzialny jest Dyrektor.
 4. Wszyscy pracownicy potwierdzają w formie oświadczenia (wzór stanowi załącznik Nr 1) zapoznanie się z niniejszymi zasadami funkcjonowania i zobowiązują się do ich bezwzględnego przestrzegania.
 • 2

Zasady ogólne

 1. W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem oraz filii w Dylągowce Interesantów obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 2. W przypadku wydarzeń innych niż organizowane na otwartym powietrzu: wystaw, targów, konferencji, kongresów, przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – Interesantom udostępnia się nie więcej niż połowę liczby miejsc.
 3. Działalność związana z organizacją imprez takich jak wystawy, konferencje, spotkania, jest dopuszczalna pod warunkiem, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla Interesantów z wyłączeniem obsługi, z zastrzeżeniem § 2 ust 8 i 9.
 4. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna może odbywać się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników.
 5. Działalność GOK prowadzona jest z uwzględnieniem w szczególności form działalności GOK, nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością w taki sposób, aby w możliwie jak najszerszym stopniu utrzymać działalność statutową instytucji.
 6. Odwołuje się organizację wydarzeń dla większych grup ludzi (debat, spotkań, koncertów, wernisaży, finisaży, konferencji, eventów plenerowych, przeglądów), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.
 7. Prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na otwartych przestrzeniach dopuszczalne jest:
 • O wymiarach minimum 62x30m – obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ 2 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m,
 • o wymiarach minimum 105×68 m – obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.
 1. Prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 dopuszczalne jest:
 • 12 osób + 1 osoba prowadząca (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • 32 osoby + 3 osoby prowadzące (w obiektach powyżej 1000 m2).
 1. Prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystyczneji kulturowej w pomieszczeniu odbywa się z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 2. Zapewnienia, w miarę możliwości, wietrzenie pomieszczeń po każdych przeprowadzonych zajęciach.
 • 3

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom

 1. Pracownicy wykonujący pracę w GOK zobowiązani są do:
 2. a) pracy wyłącznie bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną,
 3. b) mierzenia temperatury, bieżącego obserwowania zachowań innych pracowników i Interesantów pod kątem wystąpienia objawów chorobowych,
 4. c) niezwłocznego telefonicznego informowania Dyrektora GOK lub osoby przez niego upoważnionej o wystąpieniu podejrzenia zakażenia koronawirusem u Interesanta.
 5. Pracownicy Ośrodka przebywający w domu zobowiązani są do niezwłocznego informowania drogą telefoniczną Dyrektora GOK lub osoby przez niego upoważnionej o przypadkach występowania u nich niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.
 6. Pracowników oraz Interesantów obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie. W powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – wezwaniu pogotowia ratunkowego.
 7. Część zadań GOK niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – może być realizowana zdalnie.
 8. Organizuje się stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 9. Zapewnienia się służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z Interesantami, dostęp do środków ochrony indywidualnej rękawice jednorazowe i preparaty do dezynfekcji rąk.
 10. Zapewnienia w miarę możliwości, regularne wietrzenie pomieszczeń.
 11. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 12. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy pracownik zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
 13. Pracownik, który ma bezpośredni kontakt z Interesantami zobowiązany jest nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.
 14. Zasady wskazane w ust. 10 powyżej w zakresie zasłaniania nosa i ust nie dotyczą osób współpracujących na podstawie innej niż umowa o pracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hyżnem i innych osób w wykonujących bezpośrednio czynności zawodowe lub służbowe w budynku GOK w sytuacji gdy osoby takie nie mają bezpośredniego kontaktu z Interesantami. Do osób tych stosuje się zasady ogólne dotyczące pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania bezpiecznej odległości minimum 2 metrów od innych osób.
 15. Pracownicy zobowiązani są zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 16. Pracownicy zobowiązani są regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 17. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 18. Zaleca się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 19. Pracownicy zobowiązani są dołożyć starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.

 

 • 4

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Interesanci wchodzący do GOK zobowiązani są dezynfekować dłonie przy wejściu lub zakładać rękawice ochronne oraz posiadać ochronę zakrywającą usta i nos.
 2. Umieszcza się w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali) informacje o maksymalnej liczbie Interesantów, mogących jednocześnie przebywać GOK.
 3. Zapewnia się Interesantom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
 4. Upublicznia się na stronie internetowej i kanałach społecznościowych GOK informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń Ośrodka w związku z prowadzoną działalnością statutową.
 5. Wywiesza się w pomieszczeniach instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 6. Zapewnia się sprzęt i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy.
 7. Ogranicza się liczebność Interesantów, adekwatnie do obowiązujących przepisów, w zależności od wielkości obiektu, w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 8. Interesanci zobowiązani są nie przekraczać wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 9. W toaletach jednorazowo może przebywać liczba osób o połowę mniejsza od liczby ubikacji.
 10. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
 11. Pracownicy zajmujący się sprzątaniem i dezynfekcją zawsze powinni pracować w odzieży ochronnej – nosić fartuch, odpowiednie obuwie do sprzątania, rękawiczki ochronne.
 12. Wyznacza się salę nr 12 jako pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – Izolatorium.
 13. Izolatorium wyposaża się w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, maseczki jednorazowe w ilości 2 szt., rękawiczki jednorazowe w ilości 4 szt.
 14. Zapewnia się pracownikom podstawowe środki higieny osobistej tj. rękawice jednorazowe, płyn do dezynfekcji.
 15. Umieszcza się w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • 5

Zajęcia organizowane przez GOK

 1. W zajęciach edukacyjnych i artystycznych organizowanych przez GOK mogą brać udział małoletni oraz osoby pełnoletnie, którzy zadeklarują (małoletni poprzez rodziców lub opiekunów prawnych) chęć udziału w zajęciach i uzupełnią akceptując odpowiednie oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik odpowiednio nr 2 i 3.
 2. Prowadzący zajęcia informują rodzica/prawnego opiekuna małoletniego oraz pełnoletniego uczestnika zajęć o konieczności przygotowania niezbędnych dokumentów (wzór stanowi załącznik nr 2 i 3 odpowiednio), dostępnych na stronie internetowej GOK. Uzupełnione dokumenty rodzic/prawny opiekun odpowiednio pełnoletni uczestnik zajęć powinien dostarczyć do Ośrodka w dniu przybycia na zajęcia.
 3. Uczestnik przychodzi na zajęcia nie wcześniej niż 15 min przed ich rozpoczęciem.
 4. Przy wejściu do budynku oraz w salach, w których planowane są zajęcia umieszczono płyn do dezynfekcji rąk.
 5. Z sal, w których będą odbywać się zajęcia, usuwa się wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 6. Jedna grupa uczestników będzie przebywać tylko w wyznaczonej sali.
 7. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest:
 8. a) wyjaśnić uczestnikom zajęć zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w GOK oraz ustalić zasady zachowania w grupie,
 9. b) organizować zajęcia tak, aby ich uczestnicy realizowali swoje zajęcia w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i utrzymywali dystans społeczny.
 10. Prowadzący zajęcia co najmniej raz na godzinę wietrzą salę zajęć.
 11. Na zajęcia mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 12. Pełnoletni uczestnicy zajęć, a w przypadku małoletniego uczestnika zajęć rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do niezwłocznego informowania pracownika GOK o przypadkach występowania u nich lub u uczestnika zajęć będących pod ich opieką, objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.
 • 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub współpracownika GOK

 1. Każdy pracownik lub współpracownik, który zauważy wystąpienie u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy lub symptomy zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora GOK lub osobę przez niego upoważnioną.
 2. Za niepokojące objawy uznaje się: a) gorączka, b) kaszel, c) duszności i kłopoty z oddychaniem,
 3. d) bóle mięśni i ogólne zmęczenie, e) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), f) objawy przeziębieniowe, g) utrata węchu i smaku.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, Dyrektor GOK lub osoba przez niego upoważniona niezwłocznie odsuwa ją od pracy i odizolowuje od innych osób w pomieszczeniu do tego wyznaczonym wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, nakazując pracownikowi pobyt w wyznaczonym miejscu do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
 5. Dyrektor GOK lub osoba przez niego upoważniona w przypadku wskazanym w ust 3 powyżej powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Osoba u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zarażenie koronawirusem powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min 2 m (Izolatorium).
 7. Ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zarażenie koronawirusem i przeprowadza się rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Analizuje się w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń.
 9. Ustala się listę pracowników, Współpracowników oraz Interesantów, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie koronawirusem i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania siędo wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
 • 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u Interesanta

 1. Każdy pracownik lub inna osoba, który zauważy wystąpienie u Interesanta, niepokojących objawów lub symptomów zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinna niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora GOK lub osobę przez niego upoważnioną.
 2. W przypadku wystąpienia u Interesanta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, Dyrektor GOK lub osoba przez niego upoważniona: a) w przypadku małoletniego, niezwłocznie zleca umieszczenie małoletniego podejrzanego o zakażenie koronawirusem w pomieszczeniu do tego wyznaczonym – Izloatorium, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący i wyznacza spośród pracujących w tym dniu pracowników, osobę do sprawowania opieki/dozoru nad małoletnim, do momentu odbioru małoletniego przez rodziców/prawnych opiekunów oraz informuje o stwierdzeniu objawów i umieszczeniu dziecka w izolatorium rodziców/prawnych opiekunów i nakazuje im niezwłoczne przybycie pod wejście główne GOK. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia małoletniego i braku możliwości wydania małoletniego rodzicom/prawnym opiekunom, Dyrektor GOK lub osoba przez niego upoważniona wzywa karetkę pogotowia oraz o zdarzeniu informuje Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, b) w przypadku osoby pełnoletniej, poleca takiej osobie opuścić budynek GOK.
 3. Ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zarażenie koronawirusem i przeprowadza się rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Analizuje się w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń.
 5. Ustala się listę pracowników, Współpracowników oraz Interesantów, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie koronawirusem i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Zasady obowiązują do odwołania i podlegają okresowej weryfikacji.
 2. Z uwagi na indywidualną sytuacje Dyrektor GOK może wskazać dodatkowe zalecenia.
 3. Dyrektor GOK zastrzega sobie prawo zamknięcia Ośrodka w wyniku zdarzeń powodujących zachorowanie lub objęciem kwarantanną pracowników placówki.

Raport o stanie dostępności 2021 – pobierz

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gok.hyzne.pl

Data publikacji strony internetowej: 09.2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

– większość multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisana,

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, poprawienie tego stanu rzeczy niosłoby ze sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;

 – załączniki w postaci skanów dokumentów, np. w formacie .pdf nie są dostosowane  dla osób niepełnosprawnych;

– brak wersji kontrastowej

– brak menu dla niepełnosprawnych
– serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących,

– niedostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
– nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich,

Powody wyłączenia:

Serwis gok.hyzne.pl w obecnej formie prowadzony jest od 2018 roku, czyli przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności. Jest bogaty w treści i często aktualizowany. Ze względu na dużą ilość umieszczonych w serwisie treści, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego prowadzącego serwis.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W Gminnym Ośrodku Kultury skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona internetowa www.gok.hyzne.pl jest dostępna w 98,14 %

Oświadczenie sporządzono dn. 30.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Gminnego  Ośrodka Kultury w Hyżnem znajduje się pod adresem Hyżne 182, 36-024 Hyżne. Do budynku prowadzi jedno wejście i posiada podjazd dla osób na wózku. W budynku nie posiadamy windy, brak jest również pochylni, platform, informacji głosowych. Ośrodek dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Biuro GOK mieści się na pierwszym piętrze. Osoba z niepełnosprawnością ruchową chcąc kontaktować się z pracownikiem Ośrodka, proszona jest o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 17 2295038 w celu zejścia pracownika na parter.

Część pomieszczeń na parterze budynku spełnia minimalne wymagania o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia GOK w Dylagówce

Do budynku Filii GOK w Dylągówce (Dylągówka 279, 36-025 Dylągówka) prowadzą dwa wejścia. Budynek nie posiada wytyczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych i podjazdu dla wózków. Pomieszczenia użytkowe znajdują się na parterze i piętrze budynku. Budynek nie posiada windy i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Lorenz-Filip, gok@hyzne.pl. Kontaktować się można również dzwoniąc pod numer telefonu 17 2295038 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji , itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem . Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, informuje kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej , aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wyżej wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Załącznik do uchwały Nr XVIII/138/20
Rady Gminy Hyżne
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HYŻNEM

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

 • 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, zwany w dalszej części niniejszego Statutu „Ośrodkiem Kultury” został utworzony na mocy Uchwały Nr XX/65/77 Gminnej Rady Narodowej z dnia 29 czerwca 1977 roku.
 1. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Hyżne.
 2. Ośrodek Kultury na mocy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru kultury z dnia 26.01.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) został wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Hyżne pod numerem 2 z dnia 26 marca 1992 r. i posiada osobowość prawną.
 3. Ośrodek nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem może używać skrótu GOK lub GOK w Hyżnem.
 • 2. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym.
 1. Ośrodek Kultury działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.);

2) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.);

3) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);

4) niniejszego statutu.

 • 3. 1. Ośrodek Kultury prowadzi działalność na obszarze Gminy Hyżne.
 1. Ośrodek Kultury może prowadzić swoją działalność na terenie powiatu, województwa podkarpackiego i całego kraju, a także poza jego granicami.
 2. Siedziba Ośrodka Kultury mieści się w Hyżnem nr 182.
 3. Ośrodek może tworzyć i prowadzić na terenie gminy filie.
 • 4. Ośrodek posługuje się pieczęcią podłużną zawierającą nazwę instytucji w pełnym brzmieniu:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w HYŻNEM

36-024 Hyżne 182

NIP: 8132641705 REGON: 000999819

Rozdział 2.
Zakres działalności

 • 5. 1. Podstawowym celem statutowym Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej.
 1. Ośrodek Kultury realizuje zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.
 2. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie własnego programu.
 • 6. Ośrodek Kultury realizuje podstawowe zadania w szczególności poprzez:

1) przygotowanie i umożliwienie społeczeństwu aktywnego uczestnictwa w kulturze;

2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych;

3) promocję twórczości, oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych;

4) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;

5) tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego;

6) wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych;

7) dostarczanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;

8) organizowanie różnorodnych form odbioru kultury;

9) organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej;

10) prowadzenie stałych form działalności w postaci zespołów i grup artystycznych oraz kółek zainteresowań dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;

11) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

12) tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-edukacyjno-kulturalnym w szczególności dla seniorów;

13) organizację konkursów, przeglądów i festiwali z różnych dziedzin sztuki;

14) organizację wystaw sztuki profesjonalnej i amatorskiej;

15) organizowanie imprez patriotycznych, artystycznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych;

16) współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej;

17) propagowanie lokalnej historii, kultury i tradycji.

 • 7. Ośrodek Kultury współdziała z innymi instytucjami kultury, szkołami, organizacjami oraz stowarzyszeniami i kościołami w celu upowszechniania kultury, zaspokajania i rozwijania potrzeb kulturalnych społeczeństwa.
 • 8. 1. Ośrodek Kultury może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną na zasadach określonych w odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych w zakresie:

1) wynajmu i dzierżawy lokali, sprzętu technicznego, sceny i jej zadaszenia, kostiumów i innych składników majątkowych;

2) usług turystycznych i rozrywkowych;

3) usług reklamowych;

4) usług gastronomicznych.

 1. Ośrodek Kultury może prowadzić ogniska artystyczne.
 2. Dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia wymienionej w pkt. 1 działalności mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań statutowych.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

 • 9. 1. Ośrodek Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.
 1. Ośrodkiem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.
 2. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy Hyżne na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 3. Dyrektor Ośrodka Kultury jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka Kultury.
 4. W Ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników do prowadzenia podstawowej działalności statutowej tj. instruktorów oraz pracowników administracji i obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością Ośrodka Kultury.
 • 10. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) planowanie i kierowanie bieżącą działalnością merytoryczną Ośrodka Kultury;

2) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mieniem Ośrodka Kultury;

3) opracowywanie i realizacja rocznych planów działalności oraz sporządzanie informacji z ich wykonania;

4) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, zarządzeń i instrukcji w sprawach pracowniczych i wewnątrzorganizacyjnych Ośrodka Kultury;

5) właściwy dobór kadr;

6) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

7) tworzenie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi oraz właściwymi organami administracji państwowej;

8) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników;

9) występowanie w zależności od potrzeb z wnioskiem o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

 • 11. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka Kultury składa Dyrektor Ośrodka Kultury lub jego pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa.
 • 12. Szczegółową strukturę wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.
 • 13. 1. Obsługę księgowo-finansową Gminnego Ośrodka Kultury prowadzi Główny Księgowy GOK.
 1. Główny Księgowy działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym GOK i udzielonych przez Dyrektora upoważnień.
 2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

 • 14. 1. Organizator zapewnia Ośrodkowi Kultury niezbędne środki do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność.
 1. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Ośrodek Kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W planie finansowym wyodrębnia się:

1) przychody z prowadzonej działalności;

2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

3) koszty, w tym:

 1. a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 2. b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
 3. c) zakup towarów i usług;

4) środki na wydatki majątkowe;

5) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

6) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

 1. Dyrektor corocznie w terminie do 2 miesięcy po dniu bilansowym przedkłada organowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.
 • 15. 1. Źródła finansowania Ośrodka Kultury:

1) środki finansowe przekazane Ośrodkowi Kultury przez Organizatora w formie dotacji:

 1. a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty,
 2. b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 3. c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów,

2) dotacje celowe z budżetu państwa;

3) dochody własne;

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

5) inne źródła oraz pozyskane środki zewnętrzne, w tym fundusze Unii Europejskiej.

 1. Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności oraz zobowiązania z uzyskanych przychodów.
 • 16. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, sporządzony zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych, uwzględniający wysokość dotacji z budżetu Gminy Hyżne.
 1. Ośrodek Kultury samodzielnie gospodaruje mieniem i środkami finansowymi, z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących finansów publicznych i rachunkowości, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Mienie Ośrodka Kultury służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.
 3. Ośrodek Kultury gospodaruje środkami finansowymi przeznaczonymi na dostawy, usługi i roboty budowlane z zastosowaniem przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

 • 17. 1. Połączenia z inną Instytucją Kultury, podziału lub likwidacji Ośrodka Kultury dokonuje Organizator na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 1. Dokonanie zmian w niniejszym Statucie następuje w drodze uchwały Rady Gminy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Załącznik do Zarządzenia

Nr 2./2019

z dnia 04.04.2019 r.

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

§ 1

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem, reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych.
 3. Administratorem systemu monitoringu jest Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem zwany dalej GOK.

§ 2

Celem instalacji monitoringu w GOK jest:

 1. Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,
 3. Ochrona mienia GOK,
 4. Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).
 2. Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynku) oraz zewnętrzny (obejmujący obszar wokół budynku GOK).
 3. Kamery monitoringu znajdują się wewnątrz budynku w – w holu na parterze, oraz na zewnątrz skierowane na prawą i lewą przednią stronę budynku.
 4. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem.

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia nagrania.
 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Po upływie okresów wskazanych w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 5

 1. Informacja o funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest   poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar objęty monitoringiem.
 2. Na tablicy ogłoszeń oraz  na  stronie internetowej GOK zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy pracownik otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu przez Administratora, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez dyrektora GOK w Hyżnem.
 6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego  na  potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do dyrektora GOK w Hyżnem.  z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania wyłącznie uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych  organów  kopia  jest  niszczona  po  upływie  trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej GOK www.gok.hyzne.pl.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania dyrektora GOK w Hyżnem.

 

REGULAMIN

uczestnictwa  w  zajęciach  artystycznych  organizowanych  przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem (GOK) w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia z zakresu edukacji  artystycznej.  Niniejszy  regulamin  określa  szczegółowe  zasady  uczestnictwa  w  zajęciach.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Zajęcia adresowane są do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia prowadzone są w grupach. Liczebność poszczególnych grup określa instruktor prowadzący zajęcia.
 3. Informacja o prowadzonych  zajęciach  dostępna  jest  na  stronie  internetowej www.gok.hyzne.pl,  a także udzielana jest telefonicznie przez pracowników GOK-u pod nr tel. 172295038.
 4. Zajęcia odbywają się zgodnie z opracowanym harmonogramem, który jest dostępny w siedzibie GOK-u.
 5. GOK pozostawia sobie prawo do odwołania lub przeniesienia zajęć na inny termin po uprzednim poinformowaniu o zmianie, prowadzących zajęcia oraz uczestników.
 6. O programie i czasie trwania zajęć decyduje prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem GOK.
 7. Zajęcia prowadzone są w:
 8. a) w siedzibie GOK w Hyżnem, Hyżne 182, 36-024 Hyżne
 9. b) w filii GOK w Dylągówce, Dylągówka 279, 36-025 Dylągówka

7.Informacja dotycząca miejsca odbywania zajęć zawarta jest w na stronie internetowej GOK – www.gok.hyzne.pl.

8.Uczestnicy/Rodzice Uczestników wyrażają zgodę na realizację fotograficznej i filmowej dokumentacji podczas zajęć i używania jej w promocji działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Warunkiem udziału w zajęciach jest:

 • wypełnienie „Karty uczestnika zajęć”, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i złożenie jej w siedzibie GOK, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, Hyżne 182, 36-024 Hyżne
 • akceptacja niniejszego regulaminu.
 • uiszczenie opłaty*
 1. Dokumenty wypełniają i podpisują osoby pełnoletnie. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda dorosłych na uczestnictwo w zajęciach, toteż wszelkie dokumenty podpisują rodzice/opiekunowie prawni.
 2. „Karta uczestnika zajęć” jest dostępna w siedzibie GOK oraz na stronie internetowej: www.gok.hyzne.pl.

III. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

 1. Zajęcia odpłatne organizowane przez GOK wymagają uiszczenie opłaty zgodnie z „Cennikiem zajęć”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Opłaty za zajęcia pobierane są w zależności od rodzaju zajęć:

-rocznie do 31 stycznia

-miesięcznie z dołu do 15 dnia każdego miesiąca.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za udział w zajęciach. Opłata musi być uregulowana w całości.

4.Wpłaty za zajęcia należy dokonać wyłącznie przelewem na konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury  w Hyżnem Bank Spółdzielczy w Błażowej O/Hyżne

nr rachunku: 89 9158 1011 2002 2000 0257 0001

(zachowując terminy wnoszenia opłat) podając w treści: rodzaj zajęć, imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz okres, którego dotyczy wpłata.

 1. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty nie może brać udziału w zajęciach. Brak wpłaty za dany miesiąc upoważnia instruktora do skreślenia danej osoby z listy uczestników.
 2. Uczestnik, który w  terminie  uiszcza  należne  opłaty  ma zagwarantowane  prawo  uczestnictwa  w zajęciach, zapewnioną opiekę instruktora oraz możliwość korzystania z pomieszczeń i niezbędnych materiałów.

7.Rezygnację z zajęć należy zgłaszać w formie mailowej na  adres  email: gok@hyzne.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem cyklu zajęć. Niezgłoszenie rezygnacji z zajęć z zachowaniem terminu skutkuje naliczeniem opłaty za dany cykl zajęć.

 1. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
 1. NIEOBECNOŚCI I ODWOŁANIE ZAJĘĆ
 2. Nieobecność uczestnika na zajęciach należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem ( w przypadku zajęć indywidualnych)
 3. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności za opuszczone zajęcia oraz nie stanowi podstawy do pomniejszenia opłaty.
 4. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku :a) choroby/usprawiedliwionej nieobecności prowadzącego, b)gdy na terenie GOK odbywa się wydarzenie artystyczne lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć, c)zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej, d)

4.O odwołaniu zajęć uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub osobiście.

 1. W przypadku nieobecności prowadzącego, GOK zapewnia, w miarę możliwości zastępstwo lub przeprowadzenie odwołanych zajęć w innym, ustalonym z prowadzącym, i uzgodnionym z uczestnikami zajęć, terminie
 2. W przypadkach, kiedy  dzień  zajęć  przypada  w  dzień  ustawowo  wolny  od  pracy  zajęć  się  nie odpracowuje.
 3. W trakcie trwania letnich wakacji zajęcia nie odbywają się.

3.W trakcie trwania ferii zimowych zajęcia mogą odbywać się wyłącznie na podstawie wcześniejszych ustaleń między instruktorem a dyrektorem GOK.

 

 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1.Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  jest  przestrzeganie  norm  społecznych  wobec  innych  osób,  a  także  przepisów  BHP  i  przeciwpożarowych,  obowiązujących we  wszystkich  pomieszczeniach,  w których odbywają się zajęcia organizowane przez GOK.

 1. Uciążliwi, utrudniający innym korzystanie z zajęć i nieprzestrzegający  przepisów  porządkowych  uczestnicy  mogą  zostać  skreśleni  z  listy uczestników.

2.Akceptując regulamin uczestnik lub, w przypadku uczestnika małoletniego, jego opiekun oświadcza,  że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.

 1. W sytuacji, kiedy uczestnik ze względów zdrowotnych nie może wykonywać określonych ćwiczeń lub mieć kontaktu z materiałami stosowanymi podczas zajęć, ale jego ogólny stan zdrowia nie stanowi przeszkody w uczestniczeniu w zajęciach, uczestnik lub opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie instruktora.
 2. Zasady korzystania z materiałów (np. plastycznych, rekreacyjnych) udostępnianych przez GOK określają prowadzący zajęcia instruktorzy.  Warunkiem  uczestnictwa  w niektórych  zajęciach  może  być zapewnienie przez uczestnika własnych materiałów.

4.GOK  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korytarzu i w salach dydaktycznych.

5.Uczestnik bierze udział w zajęciach bez towarzyszenia rodziców (z wyjątkiem zajęć określonych jako rodzinne).

 1. Instruktor jest odpowiedzialny za uczestników tylko podczas trwania zajęć. W drodze na zajęcia i po zakończeniu zajęć odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie, którzy są także odpowiedzialni za punktualnie doprowadzenie i odebranie dzieci z zajęć.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SAL, W KTÓRYCH ORGANIZOWANE SĄ ZAJĘCIA ORAZ WYPOSAŻENIA.

 

1.Uczestnicy zajęć mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę, w której odbywają się zajęcia.

2.Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia Sali ponosi uczestnik zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich opiekunowie prawni.

3.Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada prowadzący lub pracownik GOK.

4.Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie i na zasadach ustalonych z przedstawicielem GOK.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem wykorzystuje i przetwarza  dane osobowe, zdjęcia i nagrania muzyczne  oraz filmowe w  celach  informacyjnych  i  promocyjnych związanych z działalnością  Ośrodka.  Pełnoletni  uczestnicy  oraz  prawni  opiekunowie  uczestników niepełnoletnich zajęć organizowanych przez GOK wypełniają oświadczenie o wyrażeniu, bądź niewyrażeniu zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań muzycznych  oraz  filmowych z udziałem uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W   kwestiach   nieprzewidzianych niniejszym  regulaminem,  decyzję podejmuje   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem (adres Hyżne 182 36-024 Hyżne, telefon kontaktowy: 17 229 50 38).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1

do Regulaminu  uczestnictwa

 w  zajęciach  artystycznych  organizowanych

przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem

 

CENNIK ZAJĘĆ

L.p. Nazwa zajęć Wysokość opłaty Termin płatności
1. Taniec nowoczesny (Zespół SAGAT) Bezpłatne n/d
2. Szkółka wokalna Bezpłatne n/d
3. Studio muzyczne (keyboard, gitara , akordeon) 35,00 /godz Do 15 dnia miesiąca
4. Taniec ludowy (ZPiT Hyżniacy, Młodzi Hyżniacy) Bezpłatne n/d
5. Nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych 60,00 zł /m-c Do 15 dnia miesiąca
6. Zajęcia plastyczne ART. Studio 50,00 zł /rok Do 31 stycznia każdego roku
7. Próby Orkiestry Dętej Bezpłatne n/d

Załącznik nr 2

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury jest:

Katarzyna Jakubiec

adres e-mail: inspektor@cbi24.pl,

Tel.: 533-737-100

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem (Hyżne 182, 36-024 Hyżne; adres e-mail- gok@hyzne.pl nr tel.: 17 229 50 38)
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z  tworzeniem, upowszechnianiem, ochroną kultury oraz edukacją kulturalną, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz Ustawy  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych, tj. 5lat
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  • Państwa dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; 3) pracownikom Administratora.

MONITORING WIZYJNY – KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem (adres: Hyżne 182, 36-024 Hyżne; adres e-mail: gok@hyzne.pl numer telefonu: 172295038)
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź kierując pismo na adres korespondencyjny na adres Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczajod dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
 • do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
 • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 1. Państwa dane będą/nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.